Oliver Shanti and Friends - First Dawn Shanti

Oliver Shanti and Friends - First Dawn Shanti/peace Prayer

Om Dyau Shanthi Rantariksha Gwam Shanthi,
Prithaivi Shanthi Rapah Shanthi,